Statuten

STATUTEN MONTFOORTSE HENGELSPORT VERENIGING

Naam, zetel en duur
Artikel 1
1.De vereniging draagt de naam: Montfoortse Hengelsport Vereniging te Montfoort. Zij wordt in de statuten genoemd: ‘de vereniging’. De vereniging heeft haar zetel te Montfoort.
2.De vereniging is opgericht op 2 april 1970 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en werkwijze
Artikel 2
1.Het doel van de vereniging is:
a.het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
b.het beschermen en verbeteren van de visstand;
c.het behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de sportvis¬sers in het
algemeen en van de leden en de jeugdleden van de vereni¬ging in het bijzonder.
2.De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij door aansluiting bij- en in samenwerking met overkoepelende organisaties door:
a.het kopen, huren of op andere wijze, met of zonder lasten, ter beschikking krijgen van
vis- en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van overige zaken, die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen;
b. te streven naar wettelijke regelingen en andere overheidsmaatregelen, waardoor de
belangen van de hengelsport worden gewaarborgd en mogelijk bevorderd;
c.het in stand houden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van de
hengelsport zoveel mogelijk kansen biedt;
d.het zonodig uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport en/of het milieu van belang
zijn of kunnen zijn en overigens het zoveel mogelijk op peil houden van de visstand in
het ter beschikking van de leden staande viswater;
e.alle overige wettige middelen welke de doelstellingen van de vereniging kunnen
bevorderen.

Categorieën van betrokken personen
Artikel 3
De vereniging kent:
a.ereleden;
b.leden;
c.jeugdleden;Ereleden
Artikel 4
Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of hengelsport in het algemeen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering tot erelid zijn benoemd.
Ereleden hebben alle rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de vereniging behoudens het stemrecht, tenzij zij tevens lid van de vereniging zijn, in welk geval zij eveneens het stemrecht hebben.

Aanmelding en toelating leden
Artikel 5
1.Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op januari van het jaar
waarin zij lid worden, de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.
2.Jeugdleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die nog niet de leeftijd van
veertien jaar hebben bereikt op 1 januari van het jaar waarin zij lid worden.
3. Een jeugdlid wordt lid met ingang van 1 januari van het jaar, volgend op het jaar waarin dit jeugdlid de leeftijd van veertien jaar bereikt, tenzij het jeugdlidmaatschap vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar schriftelijk is opgezegd
4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. De toelatingsprocedure kan nader in het huishoudelijk reglement van de vereniging worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden gesteld.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
6. Het bestuur houdt een register bij c.q. laat door Sportvisserij Nederland een register bijhouden waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
7. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde
gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het
bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
1.Het lidmaatschap eindigt:
a.door overlijden van het lid;
b.door electronische of schriftelijke opzegging door het lid;
c.door schriftelijke opzegging door of namens de vereniging.
Deze opzegging kan gebeuren wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap van het betrokken lid voort te zetten;
d.door ontzetting uit het lidmaatschap met onmiddellijke ingang.
Deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging handelt, de vereniging op onredelijke wijze benadeelt en of gebruiksvoorschriften VISpas niet nakomt.
2.Opzegging door het lid of namens de vereniging kan slechts gebeuren tegen 31 december van enig jaar.
Bij opzegging door het lid kan opzegging slechts plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Bij opzegging namens de vereniging kan de opzegging plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
Het lidmaatschap kan echter met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien van een lid of van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door of namens de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De betrokkene wordt daartoe zo snel mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen en onder vermelding van de mogelijkheid van beroep daartegen. Gedurende de beroepstermijn en gedurende de beroepsprocedure is het betrokken lid geschorst.
4.De algemene vergadering beslist in hoogste instantie omtrent het ingestelde beroep binnen zes weken na ontvangst door het bestuur van het beroepsschrift. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het besluit van de algemene vergadering schriftelijk in kennis gesteld.
Wanneer de algemene vergadering het ingestelde beroep gegrond acht, eindigt de schorsing en/of het lidmaatschap van het betrokken lid op de dag van de dienovereenkomstige uitspraak van de algemene vergadering.
5.Voordat het bestuur een besluit neemt tot opzegging van, of ontzetting uit het lidmaatschap kan het bestuur het betrokken lid schriftelijk een waarschuwing (laten) geven, met vermelding van de reden(en) welke kan (kunnen) leiden tot een zodanig besluit van het bestuur. Het bestuur kan aan die waarschuwing een periode verbinden waarbinnen het betrokken lid alsnog volledig aan zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging moet hebben voldaan.

Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 7
1.Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:
a.deel te nemen aan de algemene vergadering, daarin het woord te voeren en het
stemrecht uit te oefenen;
b. gebruik te maken van alle door de vereniging geboden faciliteiten op het gebied van de
hengelsport, neergelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en/of besluiten van
de vereniging;
c.deel te nemen aan door de vereniging, al dan niet in samenwerking met een andere
hengelsportvereniging of een overkoepelende organisatie, georganiseerde wedstrijden
en andere activiteiten, tenzij door het bestuur is besloten dat deelname aan de bepaalde
wedstrijd of activiteit niet voor jeugdleden openstaat;
d.Bij toelating tot het lidmaatschap ontvangt het lid een VISpas, het jeugdlid een
jeugdlidmaatschapsbewijs en/of schriftelijke toestemming(en) om te vissen.
2.De leden en jeugdleden zijn verplicht:
a.Een jaarlijkse contributie te betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
b.De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten betalen.
c. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van
de contributie eventuele andere verplichtingen tot het eind van het verenigingsjaar bestaan en bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.
d. De statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en Sportvisserij Nederland na
te leven.
e. Alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden
aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en
na te komen en de belangen van Sportvisserij Nederland niet te schaden en na te leven;

Inrichting vereniging.
Artikel 8.
1.Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle
overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegcommissieheid is toegekend.
2.De vereniging kent in elk geval een kascommissie.

Bestuur; benoeming van bestuursleden
Artikel 9
1.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, die allen handelingsbekwaam moeten zijn.
2.Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering op basis van een niet-bindende voordracht, welke voor elke vacature wordt opgemaakt door het bestuur. Een zodanige voordracht kan ook worden opgemaakt door een groep van 5 of meer leden. Een voordracht hoeft voor elke vacature slechts één naam te bevatten.
3.De voordracht(en) vanuit het bestuur wordt (worden) bij de oproeping voor de vergadering waarin de benoeming van bestuursleden aan de orde komt, medegedeeld. De voordracht(en) vanuit de groep van leden moet (moeten) uiterlijk vier weken vóór de dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, vergezeld van een bereid-verklaring van de voorgedragen kandidaat om bij zijn benoeming tot bestuurslid die functie te aanvaarden. De voordracht(en) vanuit de leden wordt (worden) in de agenda voor de desbetreffende vergadering vermeld.
4.De algemene vergadering kan met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen een bestuurslid benoemen buiten de opgemaakte voordracht(en) om.
5.Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie.

Aftreden, schorsing en ontslag;
Artikel 10
1.Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, op elk moment door de algemene vergadering op een met redenen omkleed voorstel van alle overige bestuursleden of van tenminste 5 leden worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag of tot opheffing van de schorsing eindigt door het verloop van die termijn.
Tijdens de schorsing kan de betrokkene zijn bestuursfunctie niet uitoefenen.
2.Ieder jaar aan het einde van de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 lid 2 treden tenminste 2 bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden, waarin is bepaald dat elk bestuurslid uiterlijk aftreedt aan het einde van de jaarvergadering gehouden in het derde jaar, volgend op het jaar waarin hij werd benoemd.
Een volgens rooster aftredend bestuurslid is direct herbenoembaar.
Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
3.Bij aftreden volgens rooster blijft een bestuurslid in functie totdat hij is herbenoemd dan wel zijn opvolger is benoemd.
4.Het bestuurslidmaatschap eindigt verder:
a.door bedanken door het bestuurslid;
b.door overlijden van het bestuurslid;
c.door ontslag van het bestuurslid door de algemene vergadering;
d.door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
In de gevallen genoemd onder a. en d. treedt het bestuurslid af aan het einde van de eerste bestuursvergadering, volgend op de omstandigheid die tot zijn aftreden heeft geleid.
5.Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de kascontrolecommissie of door de algemene vergadering aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.


Werkwijze en besluitvorming bestuur
Artikel 11
1.Het bestuur verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg met inachtneming van de specifieke taken van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur.
2.Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of een ander bestuurslid dat wenselijk acht, maar tenminste driemaal per jaar.
3.De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid, door degene die daartoe door de overige bestuursleden wordt aangewezen.
Bestuursleden kunnen tijdens de vergadering nog agendapunten inbrengen als de voorzitter van de vergadering hiermee instemt.
4.Geldige besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin tenminste 3 bestuursleden aanwezig zijn.
5.Bestuursbesluiten kunnen ook buiten de vergadering genomen worden, mits alle in functie
zijnde bestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht. Een zodanige verklaring wordt bewaard bij de notulen.
6.Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging.
7.Van hetgeen er in een bestuursvergadering is besproken worden notulen gemaakt door de secretaris en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, welke notulen in de volgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld.
8.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Bestuurstaak en bestuursbevoegdheid; dagelijks bestuur
Artikel 14
1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het bestuur belast met het besturen van de vereniging, waaronder begrepen het uitvoeren van besluiten van de algemene vergadering.
2Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de kascommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
4.Het bestuur is bevoegd:
a.tot het sluiten van overeenkomsten en het maken van afspraken met betrekking tot vis-
en looprechten;
b.na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen of op andere titel in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
c.tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
d.uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan tien procent (10%) zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd.

Vertegenwoordiging
Artikel 15
1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2.De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid
van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
3.Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond
waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te
vertegenwoordigen.

Rekening en verantwoording
Artikel 16
1.Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit op elk moment de rechten en de verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3.Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 lid 2, brengt het bestuur een jaarverslag uit over het afgelopen verenigingsjaar over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Ook legt het bestuur de balans en de staat van ontvangsten en uitgaven (de jaarrekening) met een toelichting ter goedkeuring over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
4.De algemene vergadering benoemt in de jaarvergadering op voorstel van het bestuur uit de meerderjarige leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur; de kascommissie. De kascommissie heeft tot taak toezicht te houden op het financiële beleid en beheer van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene vergadering schriftelijk verslag van zijn bevindingen uit.
5.Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De last van de kascommissie kan tussentijds door de algemene vergadering worden herroepen, maar alleen als in dat geval een andere kascommissie wordt benoemd.
6.De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, een accountant of andere terzake deskundige benoemen om de jaarrekening te controleren, daarbij een toelichting op te stellen en daarover een verklaring af te leggen.

Algemene vergaderingen
Artikel 17
1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of aan een commissie zijn opgedragen.
2.Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
3.In de jaarvergadering komen tenminste aan de orde:
a.de voorziening in vacatures in het bestuur;
b.de benoeming van de leden van de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar;
c.het jaarverslag, de jaarrekening en de verantwoording;
d.het verslag van de kascommissie over het afgelopen verenigingsjaar;
e.de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
f.vaststelling van de contributie voor de leden en de jeugdleden en andere bijdragen.
4.Een algemene vergadering niet zijnde de jaarvergadering, wordt zo vaak gehouden als het bestuur dit wenst, of wanneer 10 leden dit schriftelijk aan het bestuur, onder opgave van redenen en van de te behandelen agendapunten verzoekt.
In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Als aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.

Electronische algemene vergadering
Artikel 18
1.Het bestuur van de vereniging is bevoegd te besluiten een electronische algemene vergadering uit te roepen. Aan een electronische algemene vergadering zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. De electronische algemene vergadering moet door de leden te volgen zijn via een elektronisch communicatiemiddel.

b. Leden moeten uiterlijk 72 uur voor de electronische algemene vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
c. De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de electronische algemene vergadering worden beantwoord en deze antwoorden moeten toegankelijk gemaakt worden voor de leden, bijvoorbeeld via de website vaan de vereiging of een email.
d. Tijdens de electronische algemene vergadering moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
Indien niet aan sub c. en sub d. is voldaan, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de in de electronische algemene vergadering genomen besluiten niet aan. Mocht bijvoorbeeld een verbinding tijdens de electronische algemene vergadering niet goed werken of mocht een lid door andere redenen niet goed of niet volledig deel kunnen nemen aan de electronischee algemene vergadering, dan heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van besluiten die tijdens de electronische algemene vergadering zijn genomen.
2. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen

Oproeping algemene vergadering
Artikel 19
1.De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur,
2.De oproeping gebeurt schriftelijk en/of elektronisch aan de (mail)adressen van de leden.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste drie weken. Wanneer echter het bestuur een algemene vergadering bijeenroept op verzoek van de leden zoals bedoeld in artikel 17, lid 4 bedraagt de termijn van oproeping tenminste twee weken.
Bij de oproeping van een algemene vergadering worden vermeld: de plaats, datum en het tijdstip van de vergadering en de agendapunten.
Bij de oproeping worden de op de agenda betrekking hebbende stukken meegezonden of op de website van de vereniging danwel op andere electronische wijze bekendgemaakt.
Elk lid heeft het recht agendapunten voor de behandeling in de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur in te dienen, behoudens het geval dat het betreft een vergadering als bedoeld in artikel 17, lid 4. Dergelijke agendapunten dienen uiterlijk vijf weken voor de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. Het bestuur neemt de door de leden ingediende agendapunten in de agenda op tenzij zwaarwegende belangen van de vereniging zich daartegen verzetten.
3.In een algemene vergadering kan uitsluitend rechtsgeldig worden besloten ten aanzien van geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd op voorwaarde dat hiertoe wordt besloten met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De voorzitter van de vergadering bepaalt op welk moment de vergadering een aldus ingelast agendapunt zal behandelen.

Toegang en stemrecht
Artikel 20
1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en geschorste leden. Over toegang tot de algemene vergadering van anderen beslist de voorzitter van de vergadering.
2.Ieder lid van heeft één stem. De uitoefening van de stem van jeugdleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden een stem uitbrengen

Voorzitterschap; notulen
Artikel 21
1.De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij afwezigheid van de voorzitter tijdens de vergadering treedt één van de andere bestuursleden, aan te wijzen door het bestuur, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2.Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuur en bij diens afwezigheid door degene die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, notulen gemaakt.
Deze notulen worden aan de volgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 22
1.Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2.Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3.Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd, onverminderd de mogelijkheid om op voorstel van de voorzitter van de vergadering een besluit te nemen bij acclamatie.
4.Indien bij een verkiezing van personen geen van de kandidaten het vereiste aantal stemmen heeft verkregen, vindt een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
5.Staken de stemmen bij een andere stemming dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.


Statutenwijziging
Artikel 23
1.In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat op die vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken vóór de dag van die vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan het bestuur toezenden of e-mailen. Het bestuur zorgt voor de ter inzagelegging.
Het voorstel voor de statutenwijziging wordt op de website van de vereniging of op andere electronische wijze bekend gemaakt.
3.Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
4.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en vereffening
Artikel 24
1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van het voorgaande artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat een besluit tot ontbinding, slechts genomen kan worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
2.Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars worden aangewezen.
3.De bestemming van het batig saldo wordt, op voorstel van het bestuur bepaald door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging dient te zijn.

Huishoudelijk reglement
Artikel 25
1.De algemene vergadering zal, op voorstel van het bestuur, een huishoudelijk reglement vaststellen en kan in een aldus vastgesteld reglement aanvullingen en wijzigingen aanbrengen.
2.Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met de statuten.Slotbepalingen
Artikel 26
1.Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.
2.Onder oproep, bijeenroepen, mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een
bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.
3.Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de
website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.
4.Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen
die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
5.In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet
voorzien, beslist het bestuur.